عارضه پوست پرتقالی بعد از عمل بینی

2020-12-21T15:35:32-01:00

یکی از مواردی که در اکثر افرادی عمل بینی انجام داده اند دیده ام نقطه نقطه شدن پوست بینی است ( حالت پوست پرتقالی) . این عارضه بر اثر چه چیز رخ میدهد و آیا راه پیشگیری وجود دارد؟

عارضه پوست پرتقالی بعد از عمل بینی2020-12-21T15:35:32-01:00