آیا بهتر است جراحی بینی و سینوس را همزمان انجام دهیم یا به صورت جداگانه؟

2022-01-29T19:33:02-01:00

اگر شما هم مشکل سینوس و نیاز به جراحی سینوس دارید و قصد عمل بینی هم دارید بهتر است [...]

آیا بهتر است جراحی بینی و سینوس را همزمان انجام دهیم یا به صورت جداگانه؟2022-01-29T19:33:02-01:00