عواقب عدم مصرف داروهای کنترل آلرژی پس از عمل جراحی پولیپ بینی و سینوس چیست؟

همیشه به بیمارانی که بدلیل سینوزیت آلرژیک مزمن و پولیپهای منتشر بینی و سینوس جراحی میشوند، تاکید میگردد که بدلیل ماهیت عودکننده بیماری لازم است پس از جراحی مصرف اسپری های کورتیکوسترویید بینی قطع نشود و در زمانهایی که جراح توصیه به اندوسکوپیهای تشخیصی جهت پیگیری میکند مراجعه شود.