آیا وجود خلط یا ترشح پشت حلق نگران کننده است؟

خلط پشت حلق این روزها دغدغه و نگرانی بسیاری از مراجعین به مطبها است. پس چند کلمه ای راجع به این موضوع صحبت میکنم،امیدوارم مفید باشه.