کم شدن شنوایی

2022-11-26T12:09:34-01:00

کم شدن شنوایی دکتر وحیده درتاج جراح و متخصص گوش و حلق و بینی [...]

کم شدن شنوایی2022-11-26T12:09:34-01:00

شکستگی بینی

2022-11-26T12:14:47-01:00

شکستگی بینی وحیده دُرتاج جراح و متخصص گوش و حلق و بینی [...]

شکستگی بینی2022-11-26T12:14:47-01:00